Regulamin strony

Regulamin

Witryna internetowa firmy RMS-CARSOUND Piotr Chabinka, zwaną dalej RMSCARSOUND, z siedzibą w Raszynie przy ul. Na Skraju 67 . Korzystając z strony internetowej www.rmscarsound.pl (określanej tu także jako „strona lub witryna”), wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych warunków oraz wszystkich właściwych praw i przepisów. Państwa korzystanie z niniejszej strony podlega także zapisom Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookie.

Charakter strony

Treści zawarte na Stronie mają jedynie charakter informacyjny. Celem strony jest umożliwienie Państwu dostępu do informacji o firmie i jej produktach oraz ułatwienie Państwu kontaktu z naszą firmą. Informacje zamieszczone na Witrynie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów ani żadnej innej oferty, w tym w szczególności oferty świadczenia jakichkolwiek usług przez RMS-CARSOUND Piotr Chabinka – na Państwa rzecz. Korzystając ze strony nie zawierają Państwo z RMS-CARSOUND Piotr Chabinka żadnej umowy.

Zastrzeżenie braku odpowiedzialności

Niniejsza strona i jej zawartość przedstawiane są według aktualnego stanu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo RMS-CARSOUND, jej licencjodawcy oraz dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, tak wyraźnych, jak i dorozumianych, ustawowych i innych. W szczególności RMS-CARSOUND, jej licencjodawcy oraz dostawcy nie składają oświadczeń ani gwarancji w zakresie ścisłości, rzetelności, dokładności, poprawności, odpowiedniości czy punktualności zawartości, oprogramowania, tekstu, obrazów graficznych, narzędzi, linków czy komunikatów zawartych na stronie internetowej RMS-CARSOUND lub za pośrednictwem strony internetowej RMS-CARSOUND lub na dowolnej innej stronie czy stronach, do których link znajduje się na stronie RMS-CARSOUND. 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe RMS-CARSOUND, jej licencjodawcy, dostawcy czy osoby trzecie, o których mowa na stronie internetowej, nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub wszelkie szkody oraz wszelkie wydatki (w szczególności i bez wyjątku za szkody podlegające rekompensacie, szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, utracone zarobki lub zyski, lub szkody wynikające z utraty danych bądź przerwania działalności, utratę majątku bądź szkody majątkowe lub roszczenia stron trzecich wynikłe w jakikolwiek sposób w związku z wykorzystywaniem niniejszej strony internetowej) spowodowane wykorzystywaniem lub niemożnością wykorzystywania strony internetowej bądź jej zawartości lub wynikające z jakiegokolwiek niewykonania, błędu, zaniedbania, przerwania, skutku, opóźnienia w działaniu lub przekazie, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych lub utraty możliwości wykorzystywania związanego z tą stroną lub dowolną stroną internetową prowadzoną przez jakąkolwiek osobę trzecią, niezależnie od tego, czy na podstawie umowy, odpowiedzialności deliktowej lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy RMS-CARSOUND zostanie poinformowana o możliwości występowania takich szkód czy też nie. Jedynym i wyłącznym środkiem, jaki mogą Państwo zastosować, jest zaprzestanie korzystania z niniejszej strony.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej w żadnym wypadku nie są odpowiednikiem profesjonalnej porady lekarskiej i nie należy ich interpretować jako zaleceń terapeutycznych. Żadne treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią podstawy do rozpoznania lub leczenia jakiejkolwiek choroby. Z wszelkimi pytaniami związanymi ze stanem zdrowia należy zawsze zwrócić się o poradę do lekarza.

Linki

Niniejsza strona internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych stanowiących źródła informacji dla naszych gości. Jednak z uwagi na to, że firma RMS-CARSOUND nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, do których linki może zamieszczać, a także z powodu ich nieustannej zmienności, RMS-CARSOUND nie odpowiada za zawartość, praktyki i standardy zewnętrznych stron internetowych. Firma RMS-CARSOUND nie potwierdza zawartości żadnych zewnętrznych stron internetowych. RMS-CARSOUND Piotr Chabinka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zawiera jej strona internetowa, stron internetowych, o których mowa na jej stronie internetowej, ani za ogłoszenia osób trzecich, a także nie składa oświadczeń dotyczących ich zawartości lub poprawności. Zewnętrzne strony internetowe wykorzystują Państwo na własne ryzyko, z zastrzeżeniem warunków korzystania z takich stron.

Korzystanie ze Strony / Zabezpieczenia

Wyrażają Państwo zgodę na nieprzekazywanie oraz na nieprzesyłanie żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierają pogróżki, oszczerstwa, są szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, profanujące lub mogą w jakikolwiek sposób naruszać dowolne prawo, przepis lub zasadę. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na niewysyłanie, w tym pocztą elektroniczną, nienadawanie oraz nieprzekazywanie, nierozpowszechnianie i w żaden inny sposób niepublikowanie za pośrednictwem strony internetowej żadnych materiałów, które zakłócają normalne funkcjonowanie strony, łącznie z nadawaniem lub przekazywaniem w inny sposób materiałów, które nie są związane z danym przedmiotem lub w inny sposób ograniczają czy uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie ze strony.

W czasie korzystania ze strony internetowej informacje będą przesyłane za pośrednictwem środka, które pozostaje poza kontrolą i właściwością RMS-CARSOUND oraz jej dostawców. Podobnie RMS-CARSOUND nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, awarii, przerwy lub zniszczenia jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, a także w związku z opóźnieniem, awarią, przerwą czy zniszczeniem ww. danych i informacji.

Ograniczenia

SiedzibaRMS-CARSOUND znajduje się w Polsce. Z niniejszej strony mogą korzystać wyłącznie osoby przebywające w Polsce. Firma RMS-CARSOUNDnie składa żadnego oświadczenia na temat tego, czy materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub można z nich korzystać w innych krajach. Dostęp do zawartości strony dla niektórych osób lub w niektórych innych krajach (poza Polską) może być sprzeczny z prawem. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony z miejsca spoza Polską, czynicie to Państwo na własną odpowiedzialność i Państwa obowiązkiem jest stosowanie się do przepisów prawnych obowiązujących w Waszym kraju. Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób małoletnich w wieku poniżej 18 lat, ani nie została zaprojektowała z myślą o takich osobach.

Spory i obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory bądź roszczenia wynikające lub związane z ich przedmiotem lub powstaniem (w tym wszelkie spory i roszczenia dotyczące odpowiedzialności pozaumownej) podlegają przepisom polskiego prawa, bez powoływania się na przepisy dotyczące norm kolizyjnych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu  zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.. W sposób wyraźny wyrażają Państwo zgodę, aby w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia w stosunku do RMS-CARSOUND bądź sporu lub roszczenia w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem bądź wynikającego z korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, lub sporu bądź roszczenia wynikającego lub związanego z przedmiotem lub powstaniem niniejszego Regulaminu (w tym sporów i roszczeń dotyczących odpowiedzialności pozaumownej) wyłączne prawo do jego rozstrzygnięcia miały sądy polskie.

Zmiany Regulaminu

RMS-CARSOUND może zmieniać niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, bez zawiadomienia. RMS-CARSOUND ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Państwa korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega także zapisom Polityki prywatności oraz Praw autorskich własności.